مشاهده قیمت خدمات و قطعات

1_ ابتدا در منوی مشتریان وارد قسمت قیمت خدمات یا قطعات بشوید.

2_ خودروی مدنظر را انتخاب نمایید.

3_ حال در این قسمت میتوانید با جستجوی کد یا شرح قطعات/خدمات مدنظر خود، قیمت آن را مشاهده نمایید.