مهناز دهدار

رئیس امور مالی

Mahnaz Dehdar

Head of Finance

تیکت جدید