نام و نام‌خانوادگی: حسین صدری موحد

گروه خونی: +A

بخش: امور اداری

سمت: مسئول دفتر

شماره کارت: 9

شماره پرسنلی: 10046

مدرک تحصیلی: دیپلم

تاریخ استخدام: 1379/06/01

شماره همراه: 09128168721

ایمیل: h.sadri@moratabkhodro.com