فرشاد مشتعل

سرگروه مکانیک ارشد

Farshad Moshtael

Team leader Senior mechanic

تیکت جدید