صدیقه خدائی

رئیس دفتر مدیرعامل

Sedighe Khodaee

Head of CEO office

تیکت جدید