صفر گیاهی مقدم

مکانیک عمومی درجه 2

Safar Giahi Moghadam

Second degree general mechanics

تیکت جدید