روزبه جزءپیری

رئیس امور اداری و منابع انسانی

Rouzbeh Jozpiri

Head of Administrative Affairs and Human Resources

تیکت جدید