محسن کلانتری

سرگروه مکانیک ارشد

Mohsen Kalantari

Senior mechanic team leader

تیکت جدید