کوروش حرمان‌نژاد

جانشین امور اداری

Kourosh Hermannezhad

Deputy of administrative affairs

تیکت جدید