حامد قزل

سرپرست باطری‌ساز ارشد

Hamed Ghezel

Senior battery maker supervisor

تیکت جدید