فرزاد عباس‌زاده

کارشناس انفورماتیک

Farzad Abbaszadeh

Informatics expert

تیکت جدید