علی شاکری

باتری‌ساز درجه 1

Ali Shakeri

First class battery maker

تیکت جدید